SIM VIETTEL TRẢ SAU GỌI 10 PHÚT MIỄN PHÍ 10 PHÚT TẤT CẢ CUỘC GỌI

-
dịch vụ thương mại di đụng internet / truyền hình Viettel++ Điện thoại dịch vụ thương mại doanh nghiệp giải pháp CNTT chiến thuật Viễn Thông giải pháp Io
T hỗ trợ khách sản phẩm
- Cu01b0u1edbc phí: IFT10: 10.000u0111/ngàyu0111u01b0u1ee3c miu1ec5n phí 10 phút gu1ecditu1edbi u1ea4n u0110u1ed9, Canada, Hàn Quu1ed1c, Hu1ed3ng Kông, Malaysia, Mu1ef9, Singapore, Trung Quu1ed1c. IFT20: 20.000u0111/ngàyu0111u01b0u1ee3c miu1ec5n chi phí 8 phút gu1ecditu1edbi
France (Pháp), Indonesia, Norway (Na Uy), nhật bản (Nhu1eadt), australia (Úc),Taiwan (u0110ài loan) và Saudi Arabia (u1ea2 ru1eadp Xê út) QT199: 199.000u0111/tháng u0111u01b0u1ee3c miu1ec5n tổn phí 250 phút gu1ecditu1edbi Canada, Hàn Quu1ed1c, Hu1ed3ng Kông, Mu1ef9, Singapore, Trung Quu1ed1c và mu1ea1ng cu1ed1 u0111u1ecbnh tu1ea1i u0110ài Loan. QT1: 10.000u0111/ngày u0111u01b0u1ee3c miu1ec5n phí đôi mươi phút gu1ecdi tu1edbi 10 nu01b0u1edbc
Asean (Lào, Campuchia, Myanmar, u0110ông Timor, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Brunei, Philippines) cùng Trung Quu1ed1c, Hàn Quu1ed1c, Nhu1eadt Bu1ea3n, Mu1ef9, Úc QT30: 100.000u0111/tháng u0111u01b0u1ee3c miu1ec5n tổn phí 200 phút gu1ecdi tu1edbi 10 nu01b0u1edbc
Asean (Lào, Campuchia, Myanmar, u0110ông Timor, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Brunei, Philippines) và Trung Quu1ed1c, Hàn Quu1ed1c, Nhu1eadt Bu1ea3n, Mu1ef9, Úc TQ10K: giá thành u0111u0103ng ký kết 0u0111. Cu01b0u1edbc phí tu1ed1i u0111a 10.000u0111/cuu1ed9ctu1edbi Trung Quu1ed1c. Cuu1ed9c gu1ecdi tu1ef1 ngu1eaft khi chu1ea1m ngu01b0u1ee1ng trăng tròn phút/cuu1ed9c
- Hu01b0u1edbng du1eabn tảo su1ed1: <00> + + + ","register_code":"","unregister_code":"","service_amount":"0","service_sub":<"id":"QXJ0a
WNs15f4393fd43987","sub
Service
Code":"TQ10K","title":"TQ10K","short_description":"
Gu1ecdi tu1edbi Trung Quu1ed1c tu1ed1i u0111a chu1ec9 10.000u0111/cuu1ed9c gu1ecdi/20phu00fat.
Cuu1ed9c gu1ecdi ngu1eafn du01b0u1edbi 10.000u0111 tu00ednh theo giu00e1 cu01b0u1edbc thu00f4ng thu01b0u1eddng 3.600u0111/phu00fat ","body_app":"
Quý khách hàng u0111u01b0u1ee3c gu1ecdi tu1edbi Trung Quu1ed1c tu1ed1i u0111a chu1ec9 10.000u0111/cuu1ed9c gu1ecdi/20phút.
Cuu1ed9c gu1ecdi ngu1eafn du01b0u1edbi 10.000u0111 tính theo giá cu01b0u1edbc thông thu01b0u1eddng 3.600u0111/phút. u0110u1ec3 u0111u0103ng ký: Bu1ea5m u0110u0103ng ký kết hou1eb7c sou1ea1n QT30 gu1eedi 133. u0110u1ec3 xoay su1ed1 bu1ea5m <00> + + + . u0110u1ec3 tra cu1ee9u list nu01b0u1edbc gu1ecdi sou1ea1n DSQT30 gu1eedi 133. u0110u1ec3 tra cu1ee9u phút gu1ecdi còn lu1ea1i sou1ea1n TLIFT10 gu1eedi 133. ","charges":"0","confirm":"Quu00fd khu00e1ch xu00e1c nhu1eadn u0111u1ec3 u0111u0103ng ku00fd su1eed du1ee5ng du1ecbch vu1ee5?","confirm_cancel":"Quu00fd khu00e1ch cu00f3 chu1eafc chu1eafn muu1ed1n hu1ee7y du1ecbch vu1ee5?","register_code":"TQ10K","unregister_code":"HUYTQ10K","service_view":0,"favorite":0,"cycle":"Thu00e1ng","is
Reg":0,"register_status":"1","id":"QXJ0a
WNs15f438fa8f076b","sub
Service
Code":"QT30","title":"QT30","short_description":" 200 phu00fat gu1ecdi Quu1ed1c tu1ebf miu1ec5n phu00ed tu1edbi 10 nu01b0u1edbc Asean vu00e0 Trung Quu1ed1c, Hu00e0n Quu1ed1c, Nhu1eadt Bu1ea3n, Mu1ef9, u00dac. ","body_app":"
Giá cu01b0u1edbc: 100.000u0111/tháng (tu1ef1 u0111u1ed9ng gia hu1ea1n) u01afu u0111ãi: tất cả ngay 200 phút gu1ecdi Quu1ed1c tu1ebf miu1ec5n phí tu1edbi 10 nu01b0u1edbc Asean cùng Trung Quu1ed1c, Hàn Quu1ed1c, Nhu1eadt Bu1ea3n, Mu1ef9, Úc. u0110u0103ng ký: Bu1ea5m u0110u0103ng ký kết hou1eb7c sou1ea1n QT30 gu1eedi 133. u0110u1ec3 tảo su1ed1 bu1ea5m <00> + + + . u0110u1ec3 tra cu1ee9u list nu01b0u1edbc gu1ecdi sou1ea1n DSQT30 gu1eedi 133. u0110u1ec3 tra cu1ee9u phút gu1ecdi còn lu1ea1i sou1ea1n TLIFT10 gu1eedi 133. ","charges":"100000","confirm":"Quu00fd khu00e1ch xu00e1c nhu1eadn u0111u1ec3 u0111u0103ng ku00fd su1eed du1ee5ng du1ecbch vu1ee5, giu00e1 100.000u0111/ngu00e0y?","confirm_cancel":"Quu00fd khu00e1ch cu00f3 chu1eafc chu1eafn muu1ed1n hu1ee7y du1ecbch vu1ee5?","register_code":"QT30","unregister_code":"HUYQT30","service_view":0,"favorite":0,"cycle":"Thu00e1ng","is
Reg":0,"register_status":"1","id":"QXJ0a
WNs15f438e7fbeaa3","sub
Service
Code":"QT1","title":"QT1","short_description":" 20 phu00fat gu1ecdi Quu1ed1c tu1ebf miu1ec5n phu00ed tu1edbi 10 nu01b0u1edbc Asean vu00e0 Trung Quu1ed1c, Hu00e0n Quu1ed1c, Nhu1eadt Bu1ea3n, Mu1ef9, u00dac ","body_app":"
Giá cu01b0u1edbc: 10.000u0111/ngày (tu1ef1 u0111u1ed9ng gia hu1ea1n) u01afu u0111ãi: tất cả ngay trăng tròn phút gu1ecdi Quu1ed1c tu1ebf miu1ec5n mức giá tu1edbi 10 nu01b0u1edbc Asean và Trung Quu1ed1c, Hàn Quu1ed1c, Nhu1eadt Bu1ea3n, Mu1ef9, Úc. u0110u0103ng ký: Bu1ea5m u0110u0103ng ký kết hou1eb7c sou1ea1n QT1 gu1eedi 133. u0110u1ec3 cù su1ed1 bu1ea5m <00> + + + . u0110u1ec3 tra cu1ee9u danh sách nu01b0u1edbc gu1ecdi sou1ea1n DSQT1 gu1eedi 133. u0110u1ec3 tra cu1ee9u phút gu1ecdi còn lu1ea1i sou1ea1n TLIFT10 gu1eedi 133. ","charges":"10000","confirm":"Quu00fd khu00e1ch xu00e1c nhu1eadn u0111u1ec3 u0111u0103ng ku00fd su1eed du1ee5ng du1ecbch vu1ee5, giu00e1 10.000u0111/ngu00e0y?","confirm_cancel":"Quu00fd khu00e1ch cu00f3 chu1eafc chu1eafn muu1ed1n hu1ee7y du1ecbch vu1ee5?","register_code":"QT1","unregister_code":"HUYQT1","service_view":0,"favorite":0,"cycle":"Ngu00e0y","is
Reg":0,"register_status":"1","id":"QXJ0a
WNs159226a27ec041","sub
Service
Code":"IFT10","title":"IFT10","short_description":" 10.000u0111 u0111u01b0u1ee3c miu1ec5n phu00ed 10p/ngu00e0y gu1ecdi tu1edbi u1ea4n u0110u1ed9, Canada, Hu00e0n Quu1ed1c, Hu1ed3ng Ku00f4ng, Malaysia, Mu1ef9, Singapore, Trung Quu1ed1c. ","body_app":"
Chu1ec9 vu1edbi 10.000u0111/ngày (không tu1ef1 u0111u1ed9ng gia hu1ea1n) người sử dụng có ngay lập tức 10 phút gu1ecdi Quu1ed1c tu1ebf miu1ec5n tổn phí tu1edbi u1ea4n u0110u1ed9, Canada, Hàn Quu1ed1c, Hu1ed3ng Kông, Malaysia, Mu1ef9, Singapore, Trung Quu1ed1c. u0110u1ec3 u0111u0103ng cam kết sou1ea1n IFT10 gu1eedi 133. u0110u1ec3 con quay su1ed1 bu1ea5m <1788>+<00> + + + . u0110u1ec3 tra cu1ee9u list nu01b0u1edbc gu1ecdi sou1ea1n DSIFT10 gu1eedi 133. u0110u1ec3 tra cu1ee9u phút gu1ecdi còn lu1ea1i sou1ea1n TLIFT10 gu1eedi 133. Bỏ ra tiu1ebft liên hu1ec7 198 (miu1ec5n phí) ","charges":"10000","confirm":"Quu00fd khu00e1ch xu00e1c nhu1eadn u0111u1ec3 u0111u0103ng ku00fd su1eed du1ee5ng du1ecbch vu1ee5, giu00e1 10.000u0111/ngu00e0y?","confirm_cancel":"Quu00fd khu00e1ch xu00e1c nhu1eadn u0111u1ec3 hu1ee7y du1ecbch vu1ee5?","register_code":"IFT10","unregister_code":"HUYIFT10","service_view":0,"favorite":0,"cycle":"Ngu00e0y","is
Reg":0,"register_status":"1","id":"QXJ0a
WNs159226b41df5ee","sub
Service
Code":"IFT20","title":"IFT20","short_description":" 20.000u0111 u0111u01b0u1ee3c miu1ec5n phu00ed 8 phu00fat /ngu00e0y gu1ecdi tu1edbi u1ea2-ru1eadp-Xu00ea-u00dat, u0110u00e0i Loan, Indonesia, na Uy, Nhu1eadt Bu1ea3n, u00dac, Phu00e1p. ","body_app":"
Chu1ec9 vu1edbi 20.000u0111/ngày (không tu1ef1 u0111u1ed9ng gia hu1ea1n) quý khách hàng có tức thì 08 phút gu1ecdi Quu1ed1c tu1ebf miu1ec5n giá tiền tu1edbi u1ea2-ru1eadp-Xê-Út, u0110ài Loan, Indonesia, mãng cầu Uy, Nhu1eadt Bu1ea3n, Úc, Pháp. u0110u1ec3 u0111u0103ng ký kết sou1ea1n IFT20 gu1eedi 133. u0110u1ec3 con quay su1ed1 bu1ea5m <1788>+<00> + + + . u0110u1ec3 tra cu1ee9u danh sách nu01b0u1edbc gu1ecdi sou1ea1n DSIFT20 gu1eedi 133. u0110u1ec3 tra cu1ee9u phút gu1ecdi còn lu1ea1i sou1ea1n TLIFT20 gu1eedi 133. Bỏ ra tiu1ebft liên hu1ec7 198 (miu1ec5n phí) ","charges":"20000","confirm":"Quu00fd khu00e1ch xu00e1c nhu1eadn u0111u1ec3 u0111u0103ng ku00fd su1eed du1ee5ng du1ecbch vu1ee5, giu00e1 20.000u0111/ngu00e0y?","confirm_cancel":"Quu00fd khu00e1ch xu00e1c nhu1eadn u0111u1ec3 hu1ee7y du1ecbch vu1ee5?","register_code":"IFT20","unregister_code":"HUYIFT20","service_view":0,"favorite":0,"cycle":"Ngu00e0y","is
Reg":0,"register_status":"1","id":"QXJ0a
WNs159226b73630a4","sub
Service
Code":"QT199","title":"QT199","short_description":" 199.000u0111 u0111u01b0u1ee3c miu1ec5n phu00ed 250p/thu00e1ng gu1ecdi tu1edbi Canada, Hu00e0n Quu1ed1c, Hu1ed3ng Ku00f4ng, Mu1ef9, Singapore, Trung Quu1ed1c vu00e0 mu1ea1ng cu1ed1 u0111u1ecbnh tu1ea1i u0110u00e0i Loan. ","body_app":"
Chu1ec9 vu1edbi 199.000u0111/tháng (không tu1ef1 u0111u1ed9ng gia hu1ea1n) quý khách hàng có ngay lập tức 250 phút gu1ecdi Quu1ed1c tu1ebf miu1ec5n tổn phí tu1edbi Canada, Hàn Quu1ed1c, Hu1ed3ng Kông, Mu1ef9, Singapore, Trung Quu1ed1c và mu1ea1ng cu1ed1 u0111u1ecbnh tu1ea1i u0110ài Loan. u0110u1ec3 u0111u0103ng cam kết sou1ea1n QT199 gu1eedi 133. u0110u1ec3 xoay su1ed1 bu1ea5m 1788+<00> + + + . u0110u1ec3 tra cu1ee9u list nu01b0u1edbc gu1ecdi sou1ea1n DSQT199 gu1eedi 133. u0110u1ec3 tra cu1ee9u phút gu1ecdi còn lu1ea1i sou1ea1n TLQT199 gu1eedi 133. Chi tiu1ebft liên hu1ec7 198 (miu1ec5n phí) ","charges":"199000","confirm":"Quu00fd khu00e1ch xu00e1c nhu1eadn u0111u1ec3 u0111u0103ng ku00fd su1eed du1ee5ng du1ecbch vu1ee5, giu00e1 199.000u0111/thu00e1ng?","confirm_cancel":"Quu00fd khu00e1ch xu00e1c nhu1eadn u0111u1ec3 hu1ee7y du1ecbch vu1ee5?","register_code":"QT199","unregister_code":"HUYQT199","service_view":0,"favorite":0,"cycle":"Thu00e1ng","is
Reg":0,"register_status":"1">,"type_reg":"vas","image":"http://media.edison.edu.vn/upload/Article
Service/9d/d1/19/bf4bf111b234f55c6bac709975bfe3265fb23d35.jpg","icon":"http://media.edison.edu.vn/upload/Article
Service/63/b6/66/945cd29e562ad192f498544a8c4ab75a19af229a.jpg","image_pcclink":"http://media.edison.edu.vn/upload/Article
Service/63/b6/66/945cd29e562ad192f498544a8c4ab75a19af229a.jpg","icon_pcclink":"http://media.edison.edu.vn/upload/Article
Service/63/b6/66/945cd29e562ad192f498544a8c4ab75a19af229a.jpg","link":"http://edison.edu.vnhttp://media.edison.edu.vn/upload/test-app/dich-vu-quoc-te/thoai-quoc-te-gia-re.html","web_url":"","face_url":"","youtube_url":"","banner_url":"http://media.edison.edu.vn/upload/Article
Service/75/e0/07/7d4e059d165f8d2cdb304e660afbd0b56d774e01.jpg","package_name":"","ios
Schema":"","ios
App
Link":"","service_view":0,"keywords":"","service_used_state":0}">

lân cận việc không cần thiết phải nạp tiền trước để gia hạn sử dụng, gửi sang sử dụng sim trả sau Viettel còn lấy lại cho chính mình nhiều chiết khấu hấp dẫn.


Trong nội dung bài viết này cửa hàng chúng tôi sẽ tổng hợp các gói cước ưu đãi dành cho thuê bao trả sau. Thuộc theo dõi nhằm chọn cho mình gói cước cân xứng nhất nhé!

*

Tổng hợp các gói cước ưu đãi khi đưa sang trả sau Viettel

Tham khảo ngay:

Sau khi chuẩn hóa thông tin thuê bao, quý khách có được những lợi ích gì?

Làm biện pháp nào để khẳng định sim rất cần phải được chuẩn chỉnh hóa tin tức thuê bao?

Những lưu ý khi gửi từ trả trước thanh lịch trả sau mạng Viettel

Việc gửi từ thuê bao trả trước sang trọng trả sau đang được rất nhiều người sử dụng mạng di động của Viettel quan tiền tâm, bởi Viettel đang cung ứng ngày càng các chương trình ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao trả sau. Tuy nhiên, khi thực hiện việc đổi khác này, quý khách hàng cần xem xét một số điểm sau đây.

Bạn đang xem: Sim viettel trả sau gọi 10 phút miễn phí

Tại thời điểm đổi khác sim của khách hàng cần hoạt động 2 chiều. Nếu 1 trong hai chiều bị khóa, bạn phải nạp thẻ để bẻ khóa trước khi tiến hành chuyển đổi.Chuyển biến thành công, bạn vẫn được không thay đổi số điện thoại và danh bạ của mình.Số tiền trong tài khoản chính của các bạn sẽ được bảo lưu cùng trừ vào hóa đối kháng trả sau tối đa 2 tháng sau thời điểm chuyển đổi.

Bài viết tham khảo: Có thể sử dụng dịch vụ chuyển tiền Viettel với thuê bao trả sau bên trên My Viettel không?

Thông tin những gói cước ưu tiên khi chuyển sang trả sau Viettel

Việc thực hiện thuê bao trả sau không thể bị gián đoạn nữa bởi vì thuê bao trả sau chỉ phải giao dịch thanh toán tiêu sử dụng vào vào cuối tháng và bạn không cần thiết phải có tiền trong tài khoản để gia hạn hoạt hễ như thuê bao trả trước. Dưới đó là các ưu đãi dành cho thuê bao trả sau để chúng ta tham khảo.

Gói cước

Ưu đãi

Giá

T100

Miễn mức giá 1.000 phút điện thoại tư vấn nội mạng với 50 phút hotline ngoại mạng.

Thời gian hưởng khuyến mại: 12 tháng

100.000đ /tháng

B100N

Miễn phí 1.000 phút hotline nội mạng, 10 phút gọi ngoại mạng cùng 3GB vận tốc cao truy vấn internet (hết 3GB kết thúc truy cập).

Thời gian tận hưởng khuyến mại: 12 tháng

100.000 đ/tháng

B150T

Miễn mức giá 1.000 phút hotline nội mạng, 100 phút hotline ngoại mạng, 100 SMS nội mạng với 12GB vận tốc cao truy cập internet (hết 8GB dứt truy cập).

Xem thêm: Phong Thủy Nuôi Cá Cảnh - Các Bí Mật Về Phong Thủy Nuôi Cá Mà Bạn Nên Biết

150.000đ/ tháng

V160T

Miễn phí 20 phút đầu tiên/cuộc hotline nội mạng, 60 phút thoại ngoại mạng, 60 SMS nội mạng, 3GB tốc độ cao/ngày (hết 3GB hoàn thành truy cập).

160.000đ/ tháng

B200T

miễn phí nửa tiếng đầu tiên/ cuộc call nội mạng, 150 phút điện thoại tư vấn ngoại mạng, 150 SMS nội mạng và 20GB vận tốc cao truy cập internet (hết 20GB kết thúc truy cập).

200.000đ/ tháng

V200T

Miễn phí đôi mươi phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng, 100 phút thoại nước ngoài mạng, 100 SMS trong nước, 4GB vận tốc cao/ngày (hết 4GB dứt truy cập).

200.000đ/ tháng

B250T

Miễn phí tổn 60 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng, 200 phút gọi ngoại mạng, 200 SMS vào nước và 25GB tốc độ cao truy cập internet (hết 25GB xong truy cập)

250.000đ/ tháng

V250T

Miễn phí 30 phút đầu tiên/cuộc điện thoại tư vấn nội mạng, 150 phút thoại ngoại mạng, 150 SMS vào nước, 5GB tốc độ cao/ngày (hết 5GB xong xuôi truy cập)

250.000đ /tháng

B300T

Miễn mức giá 60 phút đầu tiên/cuộc điện thoại tư vấn nội mạng, 250 phút call ngoại mạng, 250 SMS vào nước với 30GB vận tốc cao truy cập internet (hết 30GB chấm dứt truy cập)

300.000đ /tháng

V300T

Miễn chi phí 60 phút đầu tiên/cuộc call nội mạng, 200 phút thoại nước ngoài mạng, 200 SMS vào nước, 6GB vận tốc cao/ngày (hết 6GB xong xuôi truy cập).

300.000đ/ tháng

Trên đây là tổng hợp các ưu đãi khi đưa sang trả sau Viettel bạn tìm hiểu thêm và chọn cho chính mình gói cước phù hợp với nhu yếu sử dụng nhé. Ví như có vướng mắc hay cần hỗ trợ tư vấn thêm về những dịch vụ điện thoại thông minh Viettel thì hãy liên hệ ngay tới tổng đài 18008098 (miễn phí) nhằm được các tư vấn viên cung cấp kịp thời và hưởng các khuyến mãi ngay hôm nay.