Cây Sen Đá Kim Cương Xanh - Sen Đá Kim Cương: Hình Dáng, Ý Nghĩa Và Công Dụng

-
Sen Đá Kim cưng cửng Xanh Dương cài Ở Đâu Uy Tín?15.000₫ – 800.000₫

350.000₫","sku":"341664","variation_description":"

Bao gu1ed3m 84 cu00e2y, cu00f3 ku00edch thu01b0u1edbc tu1eeb 3 u2013 6 cm ","variation_id":6652,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"vi","attribute_pa_mau-sac":"tim","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":350000,"display_regular_price":350000,"image":"title":"sen-da-kim-cuong-xanh-duong","caption":"Sen u0110u00e1 Kim Cu01b0u01a1ng Xanh Du01b0u01a1ng","url":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg","alt":"Sen u0110u00e1 Kim Cu01b0u01a1ng Xanh Du01b0u01a1ng","src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-600x600.jpg","srcset":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-600x600.jpg.webp 600w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-300x300.jpg.webp 300w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-100x100.jpg.webp 100w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-64x64.jpg.webp 64w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-150x150.jpg.webp 150w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-585x585.jpg.webp 585w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg.webp 630w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg","full_src_w":630,"full_src_h":630,"gallery_thumbnail_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":2585,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":"10","price_html":"350.000₫","sku":"341664","variation_description":"Bao gu1ed3m 84 cu00e2y, cu00f3 ku00edch thu01b0u1edbc tu1eeb 3 u2013 6 cm ","variation_id":6653,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"vi","attribute_pa_mau-sac":"xanh","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":350000,"display_regular_price":350000,"image":"title":"sen-da-kim-cuong-xanh-duong","caption":"Sen u0110u00e1 Kim Cu01b0u01a1ng Xanh Du01b0u01a1ng","url":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg","alt":"Sen u0110u00e1 Kim Cu01b0u01a1ng Xanh Du01b0u01a1ng","src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-600x600.jpg","srcset":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-600x600.jpg.webp 600w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-300x300.jpg.webp 300w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-100x100.jpg.webp 100w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-64x64.jpg.webp 64w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-150x150.jpg.webp 150w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-585x585.jpg.webp 585w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg.webp 630w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg","full_src_w":630,"full_src_h":630,"gallery_thumbnail_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":2585,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":"10","price_html":"350.000₫","sku":"341664","variation_description":"Bao gu1ed3m 84 cu00e2y, cu00f3 ku00edch thu01b0u1edbc tu1eeb 3 u2013 6 cm ","variation_id":6654,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"bau","attribute_pa_mau-sac":"do","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":15000,"display_regular_price":15000,"image":"title":"sen-da-kim-cuong-xanh-duong","caption":"Sen u0110u00e1 Kim Cu01b0u01a1ng Xanh Du01b0u01a1ng","url":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg","alt":"Sen u0110u00e1 Kim Cu01b0u01a1ng Xanh Du01b0u01a1ng","src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-600x600.jpg","srcset":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-600x600.jpg.webp 600w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-300x300.jpg.webp 300w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-100x100.jpg.webp 100w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-64x64.jpg.webp 64w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-150x150.jpg.webp 150w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-585x585.jpg.webp 585w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg.webp 630w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg","full_src_w":630,"full_src_h":630,"gallery_thumbnail_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":2585,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":"10","price_html":"15.000₫","sku":"341664","variation_description":"","variation_id":6655,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"bau","attribute_pa_mau-sac":"tim","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":15000,"display_regular_price":15000,"image":"title":"sen-da-kim-cuong-xanh-duong","caption":"Sen u0110u00e1 Kim Cu01b0u01a1ng Xanh Du01b0u01a1ng","url":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg","alt":"Sen u0110u00e1 Kim Cu01b0u01a1ng Xanh Du01b0u01a1ng","src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-600x600.jpg","srcset":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-600x600.jpg.webp 600w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-300x300.jpg.webp 300w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-100x100.jpg.webp 100w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-64x64.jpg.webp 64w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-150x150.jpg.webp 150w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-585x585.jpg.webp 585w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg.webp 630w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg","full_src_w":630,"full_src_h":630,"gallery_thumbnail_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":2585,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":"10","price_html":"15.000₫","sku":"341664","variation_description":"","variation_id":6656,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"bau","attribute_pa_mau-sac":"xanh","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":15000,"display_regular_price":15000,"image":"title":"sen-da-kim-cuong-xanh-duong","caption":"Sen u0110u00e1 Kim Cu01b0u01a1ng Xanh Du01b0u01a1ng","url":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg","alt":"Sen u0110u00e1 Kim Cu01b0u01a1ng Xanh Du01b0u01a1ng","src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-600x600.jpg","srcset":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-600x600.jpg.webp 600w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-300x300.jpg.webp 300w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-100x100.jpg.webp 100w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-64x64.jpg.webp 64w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-150x150.jpg.webp 150w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-585x585.jpg.webp 585w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg.webp 630w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg","full_src_w":630,"full_src_h":630,"gallery_thumbnail_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":2585,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":"10","price_html":"15.000₫","sku":"341664","variation_description":"","variation_id":6657,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"trung","attribute_pa_mau-sac":"do","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":30000,"display_regular_price":30000,"image":"title":"sen-da-kim-cuong-xanh-duong","caption":"Sen u0110u00e1 Kim Cu01b0u01a1ng Xanh Du01b0u01a1ng","url":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg","alt":"Sen u0110u00e1 Kim Cu01b0u01a1ng Xanh Du01b0u01a1ng","src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-600x600.jpg","srcset":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-600x600.jpg.webp 600w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-300x300.jpg.webp 300w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-100x100.jpg.webp 100w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-64x64.jpg.webp 64w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-150x150.jpg.webp 150w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-585x585.jpg.webp 585w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg.webp 630w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg","full_src_w":630,"full_src_h":630,"gallery_thumbnail_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":2585,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":"10","price_html":"30.000₫","sku":"341664","variation_description":"","variation_id":6658,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"trung","attribute_pa_mau-sac":"tim","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":30000,"display_regular_price":30000,"image":"title":"sen-da-kim-cuong-xanh-duong","caption":"Sen u0110u00e1 Kim Cu01b0u01a1ng Xanh Du01b0u01a1ng","url":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg","alt":"Sen u0110u00e1 Kim Cu01b0u01a1ng Xanh Du01b0u01a1ng","src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-600x600.jpg","srcset":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-600x600.jpg.webp 600w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-300x300.jpg.webp 300w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-100x100.jpg.webp 100w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-64x64.jpg.webp 64w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-150x150.jpg.webp 150w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-585x585.jpg.webp 585w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg.webp 630w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg","full_src_w":630,"full_src_h":630,"gallery_thumbnail_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":2585,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":"10","price_html":"30.000₫","sku":"341664","variation_description":"","variation_id":6659,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"trung","attribute_pa_mau-sac":"xanh","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":30000,"display_regular_price":30000,"image":"title":"sen-da-kim-cuong-xanh-duong","caption":"Sen u0110u00e1 Kim Cu01b0u01a1ng Xanh Du01b0u01a1ng","url":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg","alt":"Sen u0110u00e1 Kim Cu01b0u01a1ng Xanh Du01b0u01a1ng","src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-600x600.jpg","srcset":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-600x600.jpg.webp 600w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-300x300.jpg.webp 300w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-100x100.jpg.webp 100w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-64x64.jpg.webp 64w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-150x150.jpg.webp 150w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-585x585.jpg.webp 585w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg.webp 630w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg","full_src_w":630,"full_src_h":630,"gallery_thumbnail_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":2585,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":"10","price_html":"30.000₫","sku":"341664","variation_description":"","variation_id":6660,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"lon","attribute_pa_mau-sac":"do","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":40000,"display_regular_price":40000,"image":"title":"sen-da-kim-cuong-xanh-duong","caption":"Sen u0110u00e1 Kim Cu01b0u01a1ng Xanh Du01b0u01a1ng","url":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg","alt":"Sen u0110u00e1 Kim Cu01b0u01a1ng Xanh Du01b0u01a1ng","src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-600x600.jpg","srcset":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-600x600.jpg.webp 600w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-300x300.jpg.webp 300w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-100x100.jpg.webp 100w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-64x64.jpg.webp 64w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-150x150.jpg.webp 150w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-585x585.jpg.webp 585w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg.webp 630w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg","full_src_w":630,"full_src_h":630,"gallery_thumbnail_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":2585,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":"10","price_html":"40.000₫","sku":"341664","variation_description":"","variation_id":6661,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"lon","attribute_pa_mau-sac":"tim","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":40000,"display_regular_price":40000,"image":"title":"sen-da-kim-cuong-xanh-duong","caption":"Sen u0110u00e1 Kim Cu01b0u01a1ng Xanh Du01b0u01a1ng","url":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg","alt":"Sen u0110u00e1 Kim Cu01b0u01a1ng Xanh Du01b0u01a1ng","src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-600x600.jpg","srcset":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-600x600.jpg.webp 600w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-300x300.jpg.webp 300w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-100x100.jpg.webp 100w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-64x64.jpg.webp 64w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-150x150.jpg.webp 150w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-585x585.jpg.webp 585w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg.webp 630w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg","full_src_w":630,"full_src_h":630,"gallery_thumbnail_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":2585,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":"10","price_html":"40.000₫","sku":"341664","variation_description":"","variation_id":6662,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"lon","attribute_pa_mau-sac":"xanh","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":40000,"display_regular_price":40000,"image":"title":"sen-da-kim-cuong-xanh-duong","caption":"Sen u0110u00e1 Kim Cu01b0u01a1ng Xanh Du01b0u01a1ng","url":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg","alt":"Sen u0110u00e1 Kim Cu01b0u01a1ng Xanh Du01b0u01a1ng","src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-600x600.jpg","srcset":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-600x600.jpg.webp 600w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-300x300.jpg.webp 300w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-100x100.jpg.webp 100w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-64x64.jpg.webp 64w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-150x150.jpg.webp 150w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-585x585.jpg.webp 585w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg.webp 630w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg","full_src_w":630,"full_src_h":630,"gallery_thumbnail_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":2585,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":"10","price_html":"40.000₫","sku":"341664","variation_description":"","variation_id":6663,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"lo","attribute_pa_mau-sac":"do","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":140000,"display_regular_price":140000,"image":"title":"sen-da-kim-cuong-xanh-duong","caption":"Sen u0110u00e1 Kim Cu01b0u01a1ng Xanh Du01b0u01a1ng","url":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg","alt":"Sen u0110u00e1 Kim Cu01b0u01a1ng Xanh Du01b0u01a1ng","src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-600x600.jpg","srcset":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-600x600.jpg.webp 600w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-300x300.jpg.webp 300w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-100x100.jpg.webp 100w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-64x64.jpg.webp 64w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-150x150.jpg.webp 150w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-585x585.jpg.webp 585w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg.webp 630w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg","full_src_w":630,"full_src_h":630,"gallery_thumbnail_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":2585,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":"10","price_html":"140.000₫","sku":"341664","variation_description":"","variation_id":6664,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"lo","attribute_pa_mau-sac":"tim","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":140000,"display_regular_price":140000,"image":"title":"sen-da-kim-cuong-xanh-duong","caption":"Sen u0110u00e1 Kim Cu01b0u01a1ng Xanh Du01b0u01a1ng","url":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg","alt":"Sen u0110u00e1 Kim Cu01b0u01a1ng Xanh Du01b0u01a1ng","src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-600x600.jpg","srcset":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-600x600.jpg.webp 600w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-300x300.jpg.webp 300w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-100x100.jpg.webp 100w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-64x64.jpg.webp 64w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-150x150.jpg.webp 150w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-585x585.jpg.webp 585w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg.webp 630w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg","full_src_w":630,"full_src_h":630,"gallery_thumbnail_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":2585,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":"10","price_html":"140.000₫","sku":"341664","variation_description":"","variation_id":6665,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"lo","attribute_pa_mau-sac":"xanh","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":140000,"display_regular_price":140000,"image":"title":"sen-da-kim-cuong-xanh-duong","caption":"Sen u0110u00e1 Kim Cu01b0u01a1ng Xanh Du01b0u01a1ng","url":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg","alt":"Sen u0110u00e1 Kim Cu01b0u01a1ng Xanh Du01b0u01a1ng","src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-600x600.jpg","srcset":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-600x600.jpg.webp 600w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-300x300.jpg.webp 300w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-100x100.jpg.webp 100w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-64x64.jpg.webp 64w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-150x150.jpg.webp 150w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-585x585.jpg.webp 585w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg.webp 630w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg","full_src_w":630,"full_src_h":630,"gallery_thumbnail_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":2585,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":"10","price_html":"140.000₫","sku":"341664","variation_description":"","variation_id":6666,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"dai","attribute_pa_mau-sac":"do","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":250000,"display_regular_price":250000,"image":"title":"sen-da-kim-cuong-xanh-duong","caption":"Sen u0110u00e1 Kim Cu01b0u01a1ng Xanh Du01b0u01a1ng","url":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg","alt":"Sen u0110u00e1 Kim Cu01b0u01a1ng Xanh Du01b0u01a1ng","src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-600x600.jpg","srcset":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-600x600.jpg.webp 600w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-300x300.jpg.webp 300w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-100x100.jpg.webp 100w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-64x64.jpg.webp 64w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-150x150.jpg.webp 150w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-585x585.jpg.webp 585w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg.webp 630w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg","full_src_w":630,"full_src_h":630,"gallery_thumbnail_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":2585,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":"10","price_html":"250.000₫","sku":"341664","variation_description":"","variation_id":6667,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"dai","attribute_pa_mau-sac":"tim","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":250000,"display_regular_price":250000,"image":"title":"sen-da-kim-cuong-xanh-duong","caption":"Sen u0110u00e1 Kim Cu01b0u01a1ng Xanh Du01b0u01a1ng","url":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg","alt":"Sen u0110u00e1 Kim Cu01b0u01a1ng Xanh Du01b0u01a1ng","src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-600x600.jpg","srcset":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-600x600.jpg.webp 600w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-300x300.jpg.webp 300w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-100x100.jpg.webp 100w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-64x64.jpg.webp 64w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-150x150.jpg.webp 150w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-585x585.jpg.webp 585w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg.webp 630w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg","full_src_w":630,"full_src_h":630,"gallery_thumbnail_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":2585,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":"10","price_html":"250.000₫","sku":"341664","variation_description":"","variation_id":6668,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"dai","attribute_pa_mau-sac":"xanh","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":250000,"display_regular_price":250000,"image":"title":"sen-da-kim-cuong-xanh-duong","caption":"Sen u0110u00e1 Kim Cu01b0u01a1ng Xanh Du01b0u01a1ng","url":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg","alt":"Sen u0110u00e1 Kim Cu01b0u01a1ng Xanh Du01b0u01a1ng","src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-600x600.jpg","srcset":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-600x600.jpg.webp 600w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-300x300.jpg.webp 300w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-100x100.jpg.webp 100w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-64x64.jpg.webp 64w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-150x150.jpg.webp 150w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-585x585.jpg.webp 585w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg.webp 630w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg","full_src_w":630,"full_src_h":630,"gallery_thumbnail_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":2585,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":"10","price_html":"250.000₫","sku":"341664","variation_description":"","variation_id":6669,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"khong-lo","attribute_pa_mau-sac":"do","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":800000,"display_regular_price":800000,"image":"title":"sen-da-kim-cuong-xanh-duong","caption":"Sen u0110u00e1 Kim Cu01b0u01a1ng Xanh Du01b0u01a1ng","url":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg","alt":"Sen u0110u00e1 Kim Cu01b0u01a1ng Xanh Du01b0u01a1ng","src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-600x600.jpg","srcset":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-600x600.jpg.webp 600w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-300x300.jpg.webp 300w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-100x100.jpg.webp 100w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-64x64.jpg.webp 64w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-150x150.jpg.webp 150w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-585x585.jpg.webp 585w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg.webp 630w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg","full_src_w":630,"full_src_h":630,"gallery_thumbnail_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":2585,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":"10","price_html":"800.000₫","sku":"341664","variation_description":"","variation_id":6670,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"khong-lo","attribute_pa_mau-sac":"tim","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":800000,"display_regular_price":800000,"image":"title":"sen-da-kim-cuong-xanh-duong","caption":"Sen u0110u00e1 Kim Cu01b0u01a1ng Xanh Du01b0u01a1ng","url":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg","alt":"Sen u0110u00e1 Kim Cu01b0u01a1ng Xanh Du01b0u01a1ng","src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-600x600.jpg","srcset":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-600x600.jpg.webp 600w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-300x300.jpg.webp 300w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-100x100.jpg.webp 100w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-64x64.jpg.webp 64w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-150x150.jpg.webp 150w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-585x585.jpg.webp 585w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg.webp 630w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg","full_src_w":630,"full_src_h":630,"gallery_thumbnail_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":2585,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":"10","price_html":"800.000₫","sku":"341664","variation_description":"","variation_id":6671,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"khong-lo","attribute_pa_mau-sac":"xanh","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":800000,"display_regular_price":800000,"image":"title":"sen-da-kim-cuong-xanh-duong","caption":"Sen u0110u00e1 Kim Cu01b0u01a1ng Xanh Du01b0u01a1ng","url":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg","alt":"Sen u0110u00e1 Kim Cu01b0u01a1ng Xanh Du01b0u01a1ng","src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-600x600.jpg","srcset":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-600x600.jpg.webp 600w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-300x300.jpg.webp 300w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-100x100.jpg.webp 100w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-64x64.jpg.webp 64w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-150x150.jpg.webp 150w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-585x585.jpg.webp 585w, https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg.webp 630w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min.jpg","full_src_w":630,"full_src_h":630,"gallery_thumbnail_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://hoasendatphcm.com/wp-content/uploads/2021/09/sen-da-kim-cuong-xanh-duong1-min-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":2585,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":"10","price_html":"800.000₫","sku":"341664","variation_description":"","variation_id":6672,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">

kích thước color
Vỉ
Bầu
Trung
Lớn
Lỡ
Đại
Khổng Lồ
Đỏ
Tím
Xanh
Xóa

*


 

Không to gan mẽ, hóc búa như Xương Rồng; ko kiêu sa, long lanh như Hoa Hồng, Sen Đá Kim Cương (Sen Ngọc) sở hữu hình thức bề ngoài dịu dàng, ý muốn manh cùng trong suốt như viên trộn lê. Hồ hết cánh hoa tròn trịa, xanh ngắt và căng mọng nước, lấp lánh phản chiếu ánh sáng xung quanh. Nghĩ về cũng ngộ, sản xuất hóa lắm trớ trêu thật, khi quên ban cho chúng những chiếc gai nhằm tự đảm bảo an toàn mình; mà lại lại thổi vào nó một sức sống mãnh liệt.

 

Chẳng biết từ bỏ bao giờ, Sen Đá Kim Cương lại trở thành cô gái hoàng thân muôn loài.

Bạn đang xem: Sen đá kim cương xanh

 

*

 

Sen Đá Kim cương xanh ngọc bích được không ít người yêu thương thích 

ĐẮM ĐUỐI TRƯỚC VẺ ĐẸP đẹp đẹp CỦA SEN ĐÁ KIM CƯƠNG

Sen Đá là loài có khả năng chịu hạn, độ chịu nhiệt tốt, thích phù hợp với mọi điều kiện khí hậu khắc nghiệt.

 

 => dễ dàng trồng, ko tốn những công siêng sóc, huyết kiệm không gian gieo trồng. 

 

Cây có ngoài mặt đầu lá vào suốt, nhằm ngược sáng nhìn như viên kim cưng cửng lung linh, lấp lánh dưới nắng mai. 

 

 

*

 

Sen Đá Kim Cương thu hút người xem vì chưng vẻ đẹp mắt lung linh

 

Sen đá Kim cưng cửng gần như không tồn tại thân, rễ chùm, tuy thế vẫn phát triển và cải tiến và phát triển mạnh mẽ.

 

Sen Đá Kim Cương là loài cây cứng độc nhất hiện tại, mà bé người tìm kiếm được trong trường đoản cú nhiên. Vày vậy, bọn chúng tượng trưng cho sự vững chắc đến ngôi trường cửu vào tình yêu xuất xắc tình cảm các bạn bè. Rộng nữa, nó còn mang chân thành và ý nghĩa với sự sống bất diệt, dẫu tất cả bị vùi dập đến đâu cũng trở nên vượt sang 1 cách dễ dàng.

 

 

*

 

Sen Đá Kim Cương khá nổi bật với color bắt mắt 

 

=> Đó là lí bởi vì chúng được rất nhiều người ưa chuộng và chiều chuộng như báu vật. Là lựa chọn lý tưởng nhằm trưng bày trên bàn có tác dụng việc, ngoại trừ ban công.

 

  Trong Phong Thủy, Sen Đá Kim Cương đưa về may mắn, tài lộc, hạnh phúc cho bạn và gia đình.

 

=> Sen đá Kim cưng cửng còn rất có thể làm món quà ý nghĩa gửi tới người thương cùng với lời chúc những điều trong cuộc sống đều sẽ dễ ợt và giỏi đẹp.

KHU VƯỜN MINI XIN phân tách SẺ THÔNG TIN VỀ SEN ĐÁ KIM CƯƠNG

Sen Đá Kim Cương mang tên khoa học là Haworthia, xuất xứ từ Mexico. Đặc biệt, chúng gần như không có thân, cây nhỏ, lá cây gồm đầu tròn, mọng nước hình bầu dục khá dài, lộng lẫy như kim cương.

 

 

*

 

Nhiều người truy tìm cây Sen Đá Kim cương cứng về trồng

 

Trên lá có những đường ngay sát viền color trắng, như các vết giảm của kim cưng cửng trông hết sức đẹp mắt. Lá cây xếp thành hình cành hoa cúc, ít cánh dâng lên như lan ra nhằm đón tia nắng mặt trời rực rỡ. Lúc đặt ngược dưới ánh nắng, trông chúng thật lấp lánh như viên ngọc quý. Với vẻ đẹp nhất toả sáng sủa này, cây còn có thêm thương hiệu gọi đặc biệt nữa là Sen Đá Dạ Quang.

 

*

 

Sen Đá Kim cương cứng Màu Đỏ Rất khó khăn Tìm

 

Sen Đá Kim Cương đa dạng chủng loại về màu sắc. Hiện nay nay, chúng có tất thảy 7 dung nhan màu lung linh, bạn trồng có thể tha hồ lựa chọn tùy thuộc vào sở thích: vàng, xanh lá, xanh dương, đỏ hồng, trắng, nâu, xanh ngọc.

 

Mặc dù cài vẻ đẹp phái nữ hoàng, mặc dù thế Sen Đá Kim Cương chẳng phải đỏng đảnh và lại rất nhẹ nhàng với khiếm tốn; đổi mới loài hoa tinh khiết khiến cho bao tín đồ xao xuyến.

 

 

*

 

Sen Đá Kim Cương đa dạng về màu sắc sắc

 

Sen Đá Kim Cương rất đơn giản trồng, ưa thích nghi ở hồ hết khí hậu, phần đa địa hình, mọi địa điểm và sống quanh năm. Lúc lá rụng rất có thể nảy chồi new tạo thành 1 cây mới.

 

Tại Việt Nam, Sen Đá Kim Cương rất rất được quan tâm bởi đây là loại cây tất cả kỹ thuật trồng đơn giản và dễ dàng và dễ siêng sóc. Chúng có thể kết phù hợp với rất nhiều loại vật liệu khác nhau, để vươn lên là vật trang trí trong nhà hay cây cảnh để bàn.

 

*

 

Chậu Sen Đá Kim cương cứng để bàn thao tác làm việc giúp giảm những tia sự phản xạ từ trang bị tính

 

Cây Sen Đá Kim Cương bao gồm vóc dáng nhỏ dại bé, màu sắc sáng sủa, cuốn hút nên tương xứng để làm cây cảnh để bàn và hết sức được dân văn phòng đặc biệt quan trọng ưa chuộng.

 

=> chúng ta thì sao? đã chuẩn bị sẵn sàng để trồng và hưởng thụ vẻ đẹp tuyệt vời chúng chưa?

NHỮNG LỢI ÍCH VỀ SỨC KHỎE TỪ SEN ĐÁ KIM CƯƠNG SẼ LÀM BẠN BẤT NGỜ

 Giúp có tác dụng giảm nguy hại mắc chứng ung thư:

 

Ẩn chứa bên trong một loại nhỏ bé xíu là tài năng lọc không khí, hút tia điện cử cực kỳ gây hại, khiến cho bạn phòng kiêng những căn bệnh liên quan khi dùng các thiết bị năng lượng điện tử thừa lâu.

 

 

*

 

Trồng Sen Đá Kim Cương tốt cho sức khỏe con người 

 

 Giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi mỏi:

 

Màu xanh xao mát của Sen Đá kim cưng cửng giúp giải toả căng thẳng, mệt mỏi mỏi, khiến bạn tập trung hơn. Xung quanh ra, chúng còn làm bạn thay đổi mắt và sút mỏi mắt.

Xem thêm: Phong Cách Quý Cô Sang Chảnh Hơn

 

 

*

 

Trồng Sen Đá Kim cương cứng giúp hóa giải căng thẳng

 

 Thanh lọc ko khí:

 

Giải phóng oxy cả ngày lẫn đêm, góp quang đúng theo tốt. Đặt cây trong phòng ngủ sẽ cực tốt cho sức khỏe con người.

 GIẢI MÃ Ý NGHĨA TUYỆT VỜI, HIẾM CÓ CỦA SEN ĐÁ KIM CƯƠNG 

Trang trí và cái đẹp cảnh quan:

 

+ cùng với vẻ đẹp nhất ngọt ngào, và long lanh như mọi viên ngọc quý, Sen Đá Kim Cương xứng danh lọt đứng đầu 1 những hoa lá cây cảnh đáng trồng nhất hiện nay.

  

+ khi tiếp xúc với rất nhiều điều đơn giản dễ dàng và gần cận với thiên nhiên, trung ương hồn bạn cũng khá được xoa dịu một giải pháp kì lạ. Với 1 chậu Sen Đá Kim Cương bên trên bàn thao tác làm việc là sự phối kết hợp không thể nào tuyệt vời và hoàn hảo nhất hơn được nữa.

 

*

 

Sen Đá Kim cương cứng phản chiếu tia nắng xanh hết sức đẹp

 

Quà tặng kèm tuyệt vời cho những người yêu quý:

 

 + Sen Đá Kim Cương mang ý nghĩa sâu sắc như loại hoa bền vững, một tình cảm trọn đời, một tình các bạn mãi mãi, không thể thay đổi theo thời gian. 

 

 

 

*

 

Sen Đá Kim Cương red color đẹp mắt

 

+ Với ý nghĩa sâu sắc sâu nhan sắc của Sen Đá Kim Cương chắc hẳn sẽ là món đá quý vừa đẹp, vừa mang các thông điệp mà bạn muốn gửi tới các người mình thương.

 

Ý nghĩa phong thủy: 

 

+ hầu như chậu Sen Đá Kim Cương cute luôn mang đến tiền tài, suôn sẻ và phòng kị vận xấu, điềm dữ mang lại bạn.

 

+ từ bỏ sức sống của Sen Đá, fan ta còn quan tiền niệm rằng: Mọi bài toán trong cuộc sống đều tất cả cách giải quyết; miễn là con tín đồ ta biết dũng cảm, khỏe khoắn đối diện cùng với nó, như chủ yếu Sen Đá Kim cương đối diện với tất cả điều khiếu nại sống khắc nghiệt.

 

*

 

Sen Đá Kim Cương bao gồm sức sống vô cùng mãnh liệt

 

=> Chuyện gì cũng rất có thể xảy ra, chuyện gì cũng có thể biến ko thành có được. Vì chưng thế, hãy tin vào cuộc sống đời thường này với hãy luôn luôn sống mạnh khỏe như chúng nhé!

 

GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC

Trọn bộ sản phẩm bộ quà tặng kèm theo gồm:

 

 1 Gói Sen Đá Kim Cương những Màu ( Khoảng 10 hạt/gói ) + 3 Viên nén sinh học tập kích mầm + 1 Gói Phân Bón Lá Kích ưa thích Sinh Trưởng Bud Booster  + hướng Dẫn cách Trồng

 

Giá 177.000 VNĐ

 

 TẶNG KÈM 1 BỘ DỤNG CỤ TRỒNG SEN ĐÁ 3 MÓN

 

Bộ lao lý 3 Món Trồng Sen Đá

 

GỬI THÔNG TIN VÀO MẪU BÊN DƯỚI ĐỂ ĐẶT HÀNG

Lucky Garden - giải pháp xanh cho nơi ở bạn!

CHIA SẺ khiếp NGHIỆM TỪ NGƯỜI TRỒNG THÀNH CÔNG SEN ĐÁ KIM CƯƠNG

Anh Đặng Hồng Thân (1992), Gia Lai, cựu sv trường Đại học Nông lâm TP. HCM, phân hiệu tại gia Lai, bắt đầu tình cảm với Sen Đá Kim Cương từ thời điểm cách đó 2 năm, đến hiện nay ngoài việc sở hữu rộng 100 nhiều loại Sen Đá thì phái mạnh trai này còn tồn tại một khu vực vườn bé dại mang thương hiệu Lá Xanh Graden. Anh phân tách sẻ: 

 

"Với từng vùng miền đều sở hữu các vẻ bên ngoài khí hậu, thời tiết khác nhau, nên phụ thuộc vào kiểu khí hậu mỗi địa điểm mà ta tất cả biện pháp để cho Sen Đá quen. Ví dụ như như, khu vực miền bắc mùa hè nắng siêu gắt thì rất có thể dùng lưới che, vào những ngày mưa thì có thể dung tấm lợi xuất xắc bạt nilong để bịt chắn, đảm bảo Sen Đá”.

 

 

*

 

Sen Đá Kim Cương trông rất nổi bật với color lung linh, hút mắt

 

“ quân thù của Sen Đá là rệp sáp, rệp sáp tất cả 2 nhiều loại 1 gây hư tổn trên lá thì ta dung thuốc hoặc có thể dung nước rửa bát pha loãng cùng phun lên, còn rệp nơi bắt đầu thì khó nhận biết hơn, khi bị rệp thì 1 là dung dung dịch như tasodant, diazan, diaphos rải bao quanh chậu, hoặc nhổ cây rửa sạch đất với rệp tiếp đến để trong đuối 1-2 ngày rồi trồng lại.”

 

Anh còn đến biết:

 

"Ươm như thể Sen Đá tất cả đặc tính phần lớn là lá có thể ươm và lên cây con. Lúc ngắt lá ươm, ta bắt buộc chú ý không nên làm gãy lá hoặc gãy phần tiếp ngay cạnh giữa cuốn lá và thân. Sau thời điểm ngắt xong xuôi ta để vị trí mát, rất có thể cho vào 1 chiếc rổ rồi treo lên khoảng 1 tuần đến 10 ngày, lá đã nhú mầm con ta hoàn toàn có thể mang đi ươm với trồng". 

HƯỚNG DẪN bỏ ra TIẾT TỪNG BƯỚC TRỒNG HẠT GIỐNG SEN ĐÁ KIM CƯƠNG

1. Chuẩn bị

 

- hạt giống: hạt giống của loại cây sen đá này rất nhỏ, vì thế lúc trồng bạn phải đặc biệt chú ý không làm mất hạt nhé.

 

*

 

Hạt tương đương Sen Đá Kim Cương

 

- Chậu: nhỏ, có lỗ bay nước cùng giữ ẩm tốt.

 

- Đất trồng: Đất mềm, tơi xốp, viên nén kích mầm, rất có thể sử dụng 1 không nhiều carbon, đá trân châu, đá sỏi...

 

*

 

Chậu với đất trồng Sen Đá Kim Cương

 

2. Triển khai ươm hạt giống

 

- dìm hạt tương đương vào nước trong tầm 2-3 tiếng.

 

- ngâm viên nén kích mầm vào nước khoảng chừng 5 phút cho nở ra, tiếp đến bóp nát để cần sử dụng làm đất ươm hạt.

 

- Trải một tấm đá hoặc cát nhỏ dại ở dưới thuộc của chậu bởi vì chúng có thể giúp duy trì được độ ẩm. Sau đó cho đất vào và bước đầu tưới nước cho đến khi hoàn toàn ẩm ướt. 

*

 

Tưới nước để tạo độ ẩm cho đất trồng

 - tiếp theo bạn rải phần nhiều 1 lớp đá, sỏi hoặc cát nhỏ dại lên bề mặt ( 1 – 3mm ).- các hạt giống cực kỳ nhỏ, bạn nên đặt các hạt trong một tờ giấy trắng, kế tiếp từ trường đoản cú gieo lần lượt vào chậu.

 

- đậy chậu lại bằng bao plastic để lưu lại độ ẩm, áp dụng một que tăm để bảo trì một lỗ thoáng khí.

 

*

 

 Cần làm cho hạt giống được thông thoáng

 

- sau khoản thời gian hoàn thành, đặt chậu ở một nơi có ánh sáng nhẹ