Thủ Tục Nhập Khẩu Máy Cày Cũ Nhập Khẩu Máy Nông Nghiệp Cũ Đã Qua Sử Dụng

-
" data-medium-file="https://i2.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-Kubota-Nhat-L1-22.jpg?fit=960%2C720&ssl=1" data-large-file="https://i2.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-Kubota-Nhat-L1-22.jpg?fit=960%2C720&ssl=1" src="https://i2.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-Kubota-Nhat-L1-22.jpg?ssl=1" alt="May cay kubota nhat L1-22" class="wp-image-253 jetpack-lazy-image" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i2.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-Kubota-Nhat-L1-22.jpg?w=960&ssl=1 960w, https://i2.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-Kubota-Nhat-L1-22.jpg?resize=768%2C576&ssl=1 768w, https://i2.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-Kubota-Nhat-L1-22.jpg?resize=678%2C509&ssl=1 678w, https://i2.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-Kubota-Nhat-L1-22.jpg?resize=326%2C245&ssl=1 326w, https://i2.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-Kubota-Nhat-L1-22.jpg?resize=80%2C60&ssl=1 80w" data-lazy-sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" data-lazy-src="https://i2.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-Kubota-Nhat-L1-22.jpg?ssl=1&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0l
GODlh
AQABAIAAAAAAAP///y
H5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">Máy cày Kubota L1-24" data-medium-file="https://i1.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/may-cay-kubota-nhat-L1-24.jpg?fit=960%2C720&ssl=1" data-large-file="https://i1.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/may-cay-kubota-nhat-L1-24.jpg?fit=960%2C720&ssl=1" src="https://i1.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/may-cay-kubota-nhat-L1-24.jpg?ssl=1" alt="May cay kubota nhat L1-24" class="wp-image-254 jetpack-lazy-image" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i1.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/may-cay-kubota-nhat-L1-24.jpg?w=960&ssl=1 960w, https://i1.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/may-cay-kubota-nhat-L1-24.jpg?resize=768%2C576&ssl=1 768w, https://i1.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/may-cay-kubota-nhat-L1-24.jpg?resize=678%2C509&ssl=1 678w, https://i1.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/may-cay-kubota-nhat-L1-24.jpg?resize=326%2C245&ssl=1 326w, https://i1.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/may-cay-kubota-nhat-L1-24.jpg?resize=80%2C60&ssl=1 80w" data-lazy-sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" data-lazy-src="https://i1.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/may-cay-kubota-nhat-L1-24.jpg?ssl=1&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0l
GODlh
AQABAIAAAAAAAP///y
H5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">Máy cày L-225" data-medium-file="https://i0.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-kubota-Nhat-L1-225.jpg?fit=960%2C720&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-kubota-Nhat-L1-225.jpg?fit=960%2C720&ssl=1" src="https://i0.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-kubota-Nhat-L1-225.jpg" alt="May cay kubota nhat l1-225" class="wp-image-257 jetpack-lazy-image" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i0.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-kubota-Nhat-L1-225.jpg?w=960&ssl=1 960w, https://i0.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-kubota-Nhat-L1-225.jpg?resize=768%2C576&ssl=1 768w, https://i0.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-kubota-Nhat-L1-225.jpg?resize=678%2C509&ssl=1 678w, https://i0.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-kubota-Nhat-L1-225.jpg?resize=326%2C245&ssl=1 326w, https://i0.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-kubota-Nhat-L1-225.jpg?resize=80%2C60&ssl=1 80w" data-lazy-sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" data-lazy-src="https://i0.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-kubota-Nhat-L1-225.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0l
GODlh
AQABAIAAAAAAAP///y
H5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">Máy cày GL-32" data-medium-file="https://i0.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/GL-32.jpg?fit=960%2C720&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/GL-32.jpg?fit=960%2C720&ssl=1" src="https://i0.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/GL-32.jpg" alt="may cay kubota nhat GL-32" class="wp-image-255 jetpack-lazy-image" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i0.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/GL-32.jpg?w=960&ssl=1 960w, https://i0.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/GL-32.jpg?resize=768%2C576&ssl=1 768w, https://i0.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/GL-32.jpg?resize=678%2C509&ssl=1 678w, https://i0.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/GL-32.jpg?resize=326%2C245&ssl=1 326w, https://i0.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/GL-32.jpg?resize=80%2C60&ssl=1 80w" data-lazy-sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" data-lazy-src="https://i0.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/GL-32.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0l
GODlh
AQABAIAAAAAAAP///y
H5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">Máy cày ZL1-245" data-medium-file="https://i0.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-kubota-nhat-L1-245.jpg?fit=960%2C720&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-kubota-nhat-L1-245.jpg?fit=960%2C720&ssl=1" src="https://i0.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-kubota-nhat-L1-245.jpg" alt="May-cay-kubota-nhat-L1-245" class="wp-image-258 jetpack-lazy-image" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i0.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-kubota-nhat-L1-245.jpg?w=960&ssl=1 960w, https://i0.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-kubota-nhat-L1-245.jpg?resize=768%2C576&ssl=1 768w, https://i0.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-kubota-nhat-L1-245.jpg?resize=678%2C509&ssl=1 678w, https://i0.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-kubota-nhat-L1-245.jpg?resize=326%2C245&ssl=1 326w, https://i0.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-kubota-nhat-L1-245.jpg?resize=80%2C60&ssl=1 80w" data-lazy-sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" data-lazy-src="https://i0.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-kubota-nhat-L1-245.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0l
GODlh
AQABAIAAAAAAAP///y
H5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">Máy L1-255" data-medium-file="https://i1.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-kubota-nhat-l1-255.jpg?fit=960%2C720&ssl=1" data-large-file="https://i1.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-kubota-nhat-l1-255.jpg?fit=960%2C720&ssl=1" src="https://i1.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-kubota-nhat-l1-255.jpg" alt="May-cay-kubota-nhat-l1-255" class="wp-image-259 jetpack-lazy-image" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i1.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-kubota-nhat-l1-255.jpg?w=960&ssl=1 960w, https://i1.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-kubota-nhat-l1-255.jpg?resize=768%2C576&ssl=1 768w, https://i1.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-kubota-nhat-l1-255.jpg?resize=678%2C509&ssl=1 678w, https://i1.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-kubota-nhat-l1-255.jpg?resize=326%2C245&ssl=1 326w, https://i1.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-kubota-nhat-l1-255.jpg?resize=80%2C60&ssl=1 80w" data-lazy-sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" data-lazy-src="https://i1.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-kubota-nhat-l1-255.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0l
GODlh
AQABAIAAAAAAAP///y
H5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">Máy L1-295" data-medium-file="https://i0.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-kubota-Nhat-L1-295.jpg?fit=960%2C540&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-kubota-Nhat-L1-295.jpg?fit=960%2C540&ssl=1" src="https://i0.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-kubota-Nhat-L1-295.jpg" alt="May-cay-kubota-Nhat-L1-295" class="wp-image-260 jetpack-lazy-image" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i0.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-kubota-Nhat-L1-295.jpg?w=960&ssl=1 960w, https://i0.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-kubota-Nhat-L1-295.jpg?resize=768%2C432&ssl=1 768w, https://i0.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-kubota-Nhat-L1-295.jpg?resize=678%2C381&ssl=1 678w" data-lazy-sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" data-lazy-src="https://i0.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-kubota-Nhat-L1-295.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0l
GODlh
AQABAIAAAAAAAP///y
H5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">Máy L1-285" data-medium-file="https://i2.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-kubota-nhat-L1-285.jpg?fit=960%2C720&ssl=1" data-large-file="https://i2.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-kubota-nhat-L1-285.jpg?fit=960%2C720&ssl=1" src="https://i2.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-kubota-nhat-L1-285.jpg" alt="May-cay-kubota-nhat-L1-285" class="wp-image-261 jetpack-lazy-image" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i2.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-kubota-nhat-L1-285.jpg?w=960&ssl=1 960w, https://i2.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-kubota-nhat-L1-285.jpg?resize=768%2C576&ssl=1 768w, https://i2.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-kubota-nhat-L1-285.jpg?resize=678%2C509&ssl=1 678w, https://i2.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-kubota-nhat-L1-285.jpg?resize=326%2C245&ssl=1 326w, https://i2.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-kubota-nhat-L1-285.jpg?resize=80%2C60&ssl=1 80w" data-lazy-sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" data-lazy-src="https://i2.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-kubota-nhat-L1-285.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0l
GODlh
AQABAIAAAAAAAP///y
H5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">Máy L2402-M" data-medium-file="https://i1.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-kubota-nhat-L2402-M.jpg?fit=960%2C720&ssl=1" data-large-file="https://i1.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-kubota-nhat-L2402-M.jpg?fit=960%2C720&ssl=1" src="https://i1.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-kubota-nhat-L2402-M.jpg" alt="May cay kubota nhat L2402-M" class="wp-image-263 jetpack-lazy-image" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i1.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-kubota-nhat-L2402-M.jpg?w=960&ssl=1 960w, https://i1.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-kubota-nhat-L2402-M.jpg?resize=768%2C576&ssl=1 768w, https://i1.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-kubota-nhat-L2402-M.jpg?resize=678%2C509&ssl=1 678w, https://i1.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-kubota-nhat-L2402-M.jpg?resize=326%2C245&ssl=1 326w, https://i1.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-kubota-nhat-L2402-M.jpg?resize=80%2C60&ssl=1 80w" data-lazy-sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" data-lazy-src="https://i1.wp.com/maycaykubota.com/wp-content/uploads/2019/01/May-cay-kubota-nhat-L2402-M.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0l
GODlh
AQABAIAAAAAAAP///y
H5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">Ngoài ra công ty chúng tôi còn có các loại khác Như:Kubota L1-205D, Kubota GL 32 cabin, GL417 cabin, L1-185DT, L1-915Dt, L1 215, L1-22D, Kubota L2002-M….

Bạn đang xem: Máy cày cũ nhập khẩu

THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY NÔNG NGHIỆP ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Hiện nay, yêu cầu nhập khẩu máy nông nghiệp đã qua sử dụng về nước ta đang tăng cao do chế độ cơ giới hóa nền nông nghiệp của Việt Nam. Các doanh nghiệp, cá nhân muốn nhập khẩu trang bị nông nghiệp đã qua sử dụng muốn khám phá thủ tục nhập khẩu hoàn toàn có thể tham khảo những thông tin chia sẻ dưới đây:

Các loại máy nông nghiệp đã qua sử dụng được phép nhập khẩu: 

Máy móc, thiết bị siêng dùng ship hàng cho sản xuất nông nghiệp & trồng trọt gồm:

máy cày; vật dụng bừa; sản phẩm phay; vật dụng rạch hàng; đồ vật bạt gốc;thiết bị san phẳng đồng ruộng; sản phẩm gieo hạt; lắp thêm cấy;máy trồng mía; khối hệ thống máy chế tạo mạ thảm;máy xới, thứ vun luống, thứ vãi, rắc phân, bón phân;máy, bình xịt thuốc bảo đảm an toàn thực vật;máy thu hoạch lúa, ngô, mía, cà phê, bông;máy thu hoạch củ, quả, rễ; thứ đốn chè, máy hái chè;máy tuốt đập lúa; máy tách bóc bẹ tẽ phân tử ngô; máy tẽ ngô;máy đập đậu tương; máy tách bóc vỏ lạc;xát vỏ cà phê; máy, đồ vật sơ chế cà phê, thóc ướt;máy sấy nông sản (lúa, ngô, cà phê, tiêu, điều…), thủy sản;máy thu gom, bốc mía, lúa, rơm rạ bên trên đồng;máy ấp, nở trứng gia cầm;máy thu hoạch cỏ, trang bị đóng khiếu nại rơm, cỏ;máy nắm sữavà các loại máy chuyên dùng khác.

Các chế độ về nhập khẩu đồ vật nông nghiệp đã qua sử dụng : 

Căn cứ Điều 6 – Thông tứ 23/2015/TT-BKHCN ngày 13 mon 11 năm năm ngoái về việc “Quy định việc nhập khẩu trang bị móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng”, theo đó doanh nghiêp được phép nhập khẩu vật dụng nông nghiệp đã qua sử dụng có tuổi thiết bị không thừa 10 NĂM. Căn cứ theo phía dẫn của thông bốn 23/2015/TT-BKHCN về việc làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa , thiết bị vẫn qua sử dụng. Công ty lớn khi nhập khẩu thiết bị nông nghiệp đã qua sử dụng được mang hàng về kho bảo quản kế tiếp thực hiện giám định tuổi đồ vật móc qua các đơn vị được Bộ nông nghiệp và PTNT chỉ định ,… lúc làm giấy tờ thủ tục thông quan lại cần cung ứng chứng thư thẩm định tuổi máy móc, thiết bị.

Có đề nghị xin giấy tờ nhập khẩu lắp thêm nông nghiệp like new 99% : 

Căn cứ Công văn số 232/KTHT – CĐ ngày 03 tháng 04 năm 2018 của Bộ nông nghiệp trồng trọt và trở nên tân tiến nông buôn bản về việc “kiểm tra unique máy móc nông nghiệp trồng trọt nhập khẩu” thì món đồ máy nông nghiệp & trồng trọt KHÔNG thuộc đối tượng phải kiểm tra unique . (Trước đây máy nông nghiệp nhập khẩu đề nghị kiểm tra chất lượng)

*

Thuế nhập khẩu vật dụng nông nghiệp like new 99% : 

Căn cứ các văn bạn dạng sau: 

Công văn số: 12848/BTC-CST ngày 15 mon 09 năm 2015 của cỗ Tài chính, nội dung: Thuế GTGT đối với máy móc, sản phẩm công nghệ chuyên sử dụng cho cung ứng nông nghiệp.Công văn số: 1677/BTC-CST ngày 29 tháng 01 năm năm nhâm thìn của cỗ Tài chính, nội dung: Thuế GTGT so với máy móc, sản phẩm công nghệ chuyên dùng cho thêm vào nông nghiệp.

Do đó công ty nhập khẩu vật dụng nông nghiệp like new 99% hoặc máy mới đều không hẳn nộp thuế GTGT. Khi doanh nghiệp khai hải quan, chỉ việc chọn mã VK210 cùng ghi chú: trang thiết bị thiệt chuyên được sự dụng phục vụ cho cung cấp nông nghiệp là mặc định VAT = 0%

Căn cứ biểu thuế xuất nhập khẩu 2018 và biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi quan trọng đặc biệt ASEAN- trung hoa năm 2018:Mã Hs code của dòng sản phẩm gặt đập liên hợp: 84335100, thuế nhập vào thông thường: 5%, thuế nhập khẩu gồm C/O size E từ trung quốc là 0%.Mã Hs code của máy thu hoạch mía, ngô: 84335990, thuế nhập khẩu thông thường: 5%, thuế nhập khẩu gồm C/O form E từ trung quốc là 0%.Mã Hs code của máy cày: 84321000,thuế nhập vào thông thường: 20%, thuế nhập khẩu có C/O khung E từ trung hoa là 0%.

Xem thêm: Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực

Hy vọng rằng sự support của công ty chúng tôi sẽ giúp công ty yên trung khu nhập khẩu máy nntt đã qua sử dụng. Để hiểu rõ hơn, công ty vui lòng contact với Goldtrans để cảm nhận sự bốn vấn đúng đắn nhất.

Với tay nghề làm sản phẩm máy móc, sản phẩm chuyên cần sử dụng cho thêm vào nông nghiệp, Goldtrans chuẩn bị sẵn sàng tư vấn cụ thể để công ty lớn yên vai trung phong nhập khẩu món đồ này.

Đồng thời GOLDTRANS nhận nhập vào ủy thác từ những nước về nước ta hoặc làm thủ tục trọn gói: di chuyển door to door, giấy tờ thủ tục hải quan, giám định tuổi máy mang lại khách hàng

GOLTRANS nhận tải tại xưởng trung hoa về tới kho của người sử dụng trong cương vực Việt Nam.

Hãy contact với shop chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn chi tiết:

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI VÀNG

Địa chỉ ĐKKD cùng VP trên Hà Nội : Tầng 3, B17/D21 Khu đô thị mới cg cầu giấy (số 7, ngõ 82 Phố Dịch Vọng Hậu) , Phường Dịch Vọng Hậu, Quận ước Giấy, Hà Nội

Địa chỉ VP tại Hải Phòng: Tầng 5, tòa nhà TTC, 630 Lê Thánh Tông, Hải Phòng, Việt Nam

Địa chỉ VP tại hồ nước Chí Minh: Tầng 4, tòa nhà Vietphone Office, 64 Võ Thị Sáu yên ổn Thế, Phường Tân Định, Quận 1, TP HCM

Địa chỉ VP trên Móng Cái: Số nhà 85, phố 5/8, Phường Kalong, TP Móng Cái, Quảng Ninh.